Jelen szerződés a ... (székhely: ...., ....) továbbiakban szolgáltató, valamint ..................... továbbiakban szerkesztő között jött létre a(z) ........................... .linkdr.hu aloldal/aloldalak, továbbiakban kategóriák szerkesztésére az alábbi feltételekkel.

1. Szerződés Tárgya, és a szerződő felek feladatai

 

1.1.      A szerkesztő vállalja, hogy a kategóriákat jelen szerződés megkötésétől számított 45 naptári napon belül elkészíti a jelen szerződés 2. és 3. fejezetének figyelembevételével.

1.2.      A szerkesztő vállalja, hogy a kategóriákat jelen szerződés hatályának idejéig folyamatosan karbantartja a jelen szerződés 2. és 3. fejezetének figyelembevételével.

1.3.      Amennyiben a szerkesztő természetes személy, - külön szerződés hiányában – kizárólag saját maga szerkesztheti.

1.4.      Amennyiben a szerkesztő jogi személy, vagy jogi személlyel nem rendelkező gazdasági társaság, - külön szerződés hiányában – kizárólag a jogi személy, vagy a jogi személlyel nem rendelkező gazdasági társaság munkavállalói, ill. munkavégzésre jogosult tagjai végezhetik.

1.5.      A szolgáltató köteles a szerkesztői felület valamint a kategóriák publikus oldalainak elérhetőségét biztosítani. A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle ésszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a szerkesztői felület, valamint a kategóriák publikus felületeinek elérhetősége éves szinten elérje a 98%-ot.

1.6.      A szerkesztő tudomásul veszi, hogy merülhetnek fel olyan, a szolgáltató által nem befolyásolható problémák, melyek bekövetkezése esetén a szolgáltató nem tudja teljesíteni a jelen szerződés 1.5. pontjában megjelölt kötelezettségeit. Ilyen esetek lehetnek (nem kizárólagosan): természeti csapás, tárhely szolgáltatónál bekövetkezett hardverhiba, adatvesztés, vagy szolgáltatás kimaradás, háború, telekommunikációs hiba, hacker-támadás.

1.7.      A szerkesztő kijelenti, hogy amennyiben a szolgáltató az 1.6. pontban leírtaknak megfelelő okból nem tudja teljesíteni az 1.5. pontban leírt kötelezettségét, semmilyen anyagi, vagy nem anyagi, a szolgáltatóval szembeni kártérítési igényt nem nyújt be sem közvetlenül a szolgáltatónak, sem bármilyen hatóságnak, sem bármely harmadik személynek.

 

2.      A kategória nevére, tartalmára vonatkozó jogok és kötelezettségek.

2.1.      A kategóriák kizárólag a nevében megjelölt témához szorosan kapcsolódó weboldalakra, vagy. pdf állományokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Nem tartalmazhat linket képre, video, vagy audio- állományokra, vagy bármely más típusú állományra.

2.2.      A szerkesztő kizárólagos felelősséggel tartozik a kategóriák tartalmáért, valamint megnevezéseiért, és köteles azokat a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával szerkeszteni. A kategóriák tartalmának sem része, sem egésze, sem a megnevezése nem sértheti a közerkölcsöt, valamint bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személlyel nem rendelkező gazdasági társaság jogait. Ilyen jogok pl. (nem kizárólagossággal) személyhez fűződő jog, névjog, valamely szerzői, vagy iparjogvédelmi oltalom alá eső művön fennálló jog.

2.3.      A 2.2. pontban felsorolt tilalmak megszegése esetén a szerkesztő köteles a kifogásolható tartalmat haladéktalanul eltávolítani, valamint a szerkesztő tudomásul veszi, hogy tudomásszerzés esetén a szolgáltató jogosult a kifogásolható tartalmat értesítés nélkül eltávolítani.

2.4.      A szolgáltató tudomásszerzés esetén jogosult bármely információt eltávolítani bármely kategóriából, vagy a kategória publikus felületének elérhetőségét ideiglenesen szüneteltetni, vagy véglegesen megszüntetni, amennyiben annak tartalma (beleértve a jelen szerződés 4.1. és 4.2. pontjában felsorolt hirdetési felületeket is) a jelen szerződés tartalmába (különös tekintettel a jelen szerződés 2.2. pontjára), vagy a mindenkor hatályos jogszabályokba ütközik. A szerkesztő a szolgáltató ezen jogairól köteles minden olyan harmadik személyt tájékoztatni, akivel a kategóriákkal kapcsolatban szerződéses jogviszonyba lép. Amennyiben a szolgáltató jelen 2.4. pontban felsorolt jogainak bármelyikével él, a szerkesztőt semminemű kártérítés nem illeti.

2.5.      Amennyiben a szolgáltató él a 2.4. pontban felsorolt jogainak bármelyikével, vagy a szerkesztő megszegi a jelen szerződés 2.2. pontját, és ennek következtében bármely harmadik személy, vagy hatóság jogsértés, vagy jogszabálysértés, vagy a szerkesztő és bármely harmadik fél között köttetett szerződés kapcsán bármilyen igényt támaszt, érvényesít, vagy eljárást indít, a szerkesztő köteles a szolgáltatót minden ezzel járó közvetlen és közvetett költségtől, kötelezettségtől, és jogkövetkezménytől mentesíteni, és megóvni. Jelen szerződés elfogadásával a szerkesztő határozottan kijelenti, hogy minden ilyen esetre vonatkozó felelősséget magára vállal. Továbbá a szerkesztő köteles minden, az ilyen igényből, perből, vagy eljárásból adódó kötelezettségekért közvetlenül helytállni.

2.6.      Amennyiben bármely kategória megnevezése, tartalmának egy része, vagy egésze bármely harmadik fél, szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény által védett szerzői művön fennálló jogát sérti, mind a szolgáltatónak, mind a szerkesztőnek az eltávolítás során figyelembe kell venniük az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény 13.§-ban szabályozott értesítési, és eltávolítási eljárás szabályait.

2.7.      A szolgáltató jogosult kezdeményezni bármely kategória megnevezésének megváltoztatását.

3.        Szerkesztési irányelvek, és a szerkesztő kötelezetségei

3.1.      A szerkesztő vállalja, hetente legalább egyszer belép a szerkesztői felületre, és minden kategóriát ellenőriz, hogy naprakész-e, a felmerülő hibákat kijavítja, valamint elbírálja a beérkezett linkajánlásokat.

3.2.      A szerkesztő vállalja, hogy a lehető legnagyobb mértékben törekszik arra, hogy kategóriái minél látogatottabbak legyenek.

3.3.      A szerkesztő vállalja, hogy a kategóriákkal kapcsolatban, az e-mail címére érkezett leveleket 10 munkanapon belül a lehető legilledelmesebb formában érdemben megválaszolja.

3.4.      Amennyiben a szerkesztő jelzi a szolgáltató felé, hogy ideiglenes (maximum 45 naptári napos időtartamra) nem tudja betartani a jelen szerződés 3.1, valamint 3.3. pontjában vállalt kötelezettségeit és a szolgáltató elfogadta indokát, a szerkesztő mentesül az adott időtartamra a 3.1. valamint a 3.3. pontban vállalt kötelezettségei alól.

3.5.      A szerkesztő köteles úgy szerkeszteni a kategóriákat, hogy minden egyes kategóriában legalább 100 link legyen,

4.        Megbízási díj, valamint üzleti szolgáltatások

4.1.      A szerkesztő jogosult kategóriánként három darab kiemelt (reklám jellegű) link elhelyezésére, valamint az oldal jobb felső részén kialakított hirdetési felületen kategóriánként egy darab 468x60 méretű, kizárólag jpg, vagy gif kiterjesztésű banner elhelyezésére.

4.2.      A szerkesztő a jelen szerződés 4.1. pontjában felsorolt hirdetési felületeken felül jogosult a szolgáltatótól csökkentett (közösen kialkudott) áron hirdetési felületeket vásárolni.

4.3.      Amennyiben a szerkesztő él a jelen szerződés 4.2. pontjában foglalt jogával, a szerkesztő köteles a hirdetés kihelyezésének napjától számított 10 munkanapon belül a hirdetési felület kialkudott bérleti díját a szolgáltató bankszámlájára átutalni. Amint a bérleti díj jóváírásra kerül a szolgáltató számláján, a szolgáltató köteles legkésőbb a jóváírást követő első munkanapon a számlát kiállítani, és megküldeni a szerkesztő részére.

4.4.      A szolgáltató jogosult további hirdetési felületeket értékesíteni a kategóriában.

5.        Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

5.1.      A szerkesztő a kategóriákra külön-külön vonatkozó felhasználási jogokat enged a szolgáltató részére az alábbiakban leírt módon.

a)      Amennyiben a kategória nem rendelkezik a Szerzői jogi törvény 1.§ (3) bekezdésében megkövetelt egyéni, eredeti jelleggel, és nem bizonyul adatbázisnak sem, a Szerzői jogi törvény 60/A. § -ában foglaltak alapján, a szerkesztő a kategória, mint adatállomány tekintetében visszavonhatatlan, nem kizárólagos, másra átruházható, minden felhasználási módra kiterjedő felhasználási jogot enged a szolgáltató részére.

b)      Amennyiben a kategória rendelkezik a Szerzői jogi törvény 1.§ (3) bekezdésében megkövetelt egyéni, eredeti jelleggel, és a Szerzői jogi törvény 7.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján adatbázisban való felhasználás céljára szerkesztett, szerzői jogvédelem alá eső gyűjteményes műnek minősül, a szerkesztő a kategória egésze, valamint bármely része tekintetében, az átdolgozás jogát is magában foglaló, minden nyelvre kiterjedő, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, harmadig félnek átengedhető, az anyagi és nem anyagi formában történő felhasználásra egyaránt kiterjedő felhasználási jogot enged a szolgáltatónak.

c)      Amennyiben a kategória önálló adatbázisnak minősül, vagyis tartalmának megszerzése jelentős ráfordítást igényel, a szerkesztő a kategória egésze, valamint bármely része tekintetében, az átdolgozás jogát is magában foglaló, minden nyelvre kiterjedő, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, harmadig félnek átengedhető, az anyagi és nem anyagi formában történő felhasználásra egyaránt kiterjedő felhasználási jogot enged a szolgáltatónak.

5.2.       A szerkesztő kijelenti, és szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely korlátozná a jelen szerződés 5.1. pontjának a), b), valamint c) pontjában felsorolt jogok átengedését, valamint amennyiben a szerkesztő nem természetes személy, és a kategória létrehozásában, és fenntartásában  - jelen szerződés 1.4. pontjában megengedett - harmadik személyek is részt vettek, és vesznek, a szerkesztő kijelenti, és szavatolja, hogy jogosult a jelen szerződés 5.1. pontjának a), b), valamint c) pontjában felsorolt jogok átengedésére.

5.3.      A szolgáltató által a kategóriák elkészítéséhez, és fenntartásához, biztosított valamennyi szellemi alkotáshoz (beleértve -nem kizárólagossággal - a szoftvert, adatbázis szerkezetet, designt, domain név, aldomain név, a kategória nyilvános weboldala) fűződő szerzői és egyéb „szellemi alkotáshoz fűződő” jog a szolgáltató kizárólagos jogosultsága.

5.4.      A szolgáltató az 5.3. pontban felsorolt jogok tekintetében a szerkesztő részére kizárólag a kategória elkészítéséhez, és fenntartásához szükséges mértékű, harmadik személyre nem átruházható (kivéve jelen szerződés 1.4. pontja), nem kizárólagos, időben a jelen szerződés hatályának időtartamára kiterjedő használati jogot enged.

5.5.      Jelen szerződés 5.1. a), b), valamint c) pontban felsorolt felhasználási jogok átengedése a kategória bármilyen módosítása esetén automatikusan kiterjednek a módosított kategóriára.

5.6.      Amennyiben a szerkesztő jelen szerződés megkötésekor nem megfelelően adja meg személyes adatait, vagy más személy adatait adja meg, a megfelelő adatok megadásáig a szerkesztőt jelen szerződés alapján semmilyen jog nem illeti meg.

6.        Titoktartás

6.1.      A szerkesztő köteles a kategóriák szerkesztésével kapcsolatban a tudomására jutó összes olyan információt titokban tartani, melynek bármely harmadik félnek a tudomására jutása a szolgáltató bármilyen érdekét sértheti.

7.        A szerződés megkötése, módosítása és megszűnése

7.1.      Jelen szerződést felek határozatlan időtartamra kötik.

7.2.      Jelen szerződés módosítását a szolgáltató jogosult egyoldalúan kezdeményezni. Módosítás esetén az új szerződés megkötésekor jelen szerződés helyébe az új szerződés lép érvénybe.

7.3.      Jelen szerződés bármely pontjának bármely fél általi megszegése esetén a másik fél jogosult jelen szerződés azonnali felmondására, jelen szerződés 7.3. pontjának figyelembevételével.

7.4.      Amennyiben a szolgáltató kizárólag a jelen szerződés 1.5. pontjában vállalt kötelezettségeit mulasztotta el kifejezetten a jelen szerződés 1.6. pontjában felsoroltak miatt, a szerkesztő nem jogosult jelen szerződés felmondására.

7.5.      Jelen szerződés felmondása a szerkesztőt nem mentesíti a jelen szerződés 2.5. pontjában vállalt kötelezettségek alól, amennyiben a szerződés felmondásának időpontjában már elvárható a szerkesztőtől a kötelezettség teljesítése.

7.6.      Jelen szerződés felmondása, vagy hatályon kívül kerülése esetén a szolgáltatót továbbra is megilletik a jelen szerződés 5.1. pontjában átengedett jogok.

8.        Vegyes rendelkezések

8.1.      A szerkesztő kijelenti, és szavatolja, hogy nincs olyan jogviszonya, vagy szerződéses kötelezettsége, mely a jelen szerződés megkötésében, vagy teljesítésében akadályozza.

8.2.      A szerkesztő kijelenti, hogy jelen szerződés megkötésekor megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

8.3.      Jelen szerződésban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, és az egyéb általánosságban alkalmazandó jogszabályok alkalmazandóak.

8.4.      Amennyiben jelen szerződés bármely része érvénytelennek minősülne, a szerződés többi része továbbra is érvényben marad.

8.5.      A szerkesztő a jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, a szerkesztőre vonatkozó személyes adatokat kezelje, valamint e-mail címére jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos elektronikus leveleket küldjön. A szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata elérhető a www.linkdr.hu weboldal nyitóoldaláról.

8.6.      Amennyiben a szerkesztő, valamint a szolgáltató között korábban már létezett kategória szerkesztésére vonatkozó szerződés, úgy a régi szerződés hatályát veszíti, és helyébe a jelen szerződés lép életbe.

8.7.      A felek a jelen szerződésből eredő, vagy azzal kapcsolatos vitákat, és jogvitákat minden esetben megpróbálják elsősorban békés úton rendezni. Amennyiben ez a „békés vitarendezés” 30 nap elteltével sem vezetne eredményre, a vita eldöntésére - hatáskörtől függően – kikötik a Szabolcs -Szatmár-Bereg megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.